ZASADY I WARUNKI
Ostatnia aktualizacja: Wrzesień 2023

Witamy w FunOfGame pod adresem www.funofgame.com („Witryna"), dostarczanej przez Radinet LTD, Karyatidon 11 Lakatamia, Nikozja, Cypr. Przeczytaj uważnie niniejsze warunki („Regulamin"). Jeśli nie akceptujesz tych warunków, nie kontynuuj korzystania z tej witryny z rejestracją lub próbami uzyskania dostępu lub korzystania z usług objętych niniejszymi warunkami. W przeciwnym razie zgadzasz się korzystać z Usług zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Od czasu do czasu może być konieczna zmiana tych warunków, a takie zmiany będą wprowadzane zgodnie z tymi warunkami. Prosimy o regularne sprawdzanie tej witryny, ponieważ będziemy informować Cię o takich zmianach tutaj. Usługi są świadczone za pośrednictwem operatora komórkowego. Warunki użytkowania Twojego operatora komórkowego mają również zastosowanie do dostarczania i rozliczania usług.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis udostępnia treści wyłącznie w celach rozrywkowych.
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub modyfikacji części niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli to zrobimy, opublikujemy zmiany na tej stronie i wskażemy u góry tej strony datę ostatniej aktualizacji niniejszych Warunków. Wszelkie takie zmiany wejdą w życie natychmiast. Dalsze korzystanie z Usługi po dacie wejścia w życie takich zmian oznacza akceptację nowych Warunków.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków użytkowania będzie niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za odłączone od niniejszych warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Jeśli naruszysz niniejsze warunki użytkowania, a my nie podejmiemy żadnych działań przeciwko Tobie, nie zostaniemy uznani, że zrezygnowaliśmy z naszych praw w związku z Twoim naruszeniem, a my nadal będziemy uprawnieni do korzystania z naszych praw i środków zaradczych w każdej innej sytuacji, w której naruszać niniejsze warunki użytkowania.
O ile wyraźnie nie określono inaczej, niniejsze warunki użytkowania nie mają na celu korzyści i nie mogą być egzekwowane przez osoby, które nie są ich stroną, zgodnie z obowiązującym prawem lub w inny sposób, z wyjątkiem przedsiębiorstwa należące do naszej grupy mogą egzekwować wszelkie postanowienia niniejszych warunków użytkowania tak, jakby stanowiły ich część.

WYMAGANIA I REJESTRACJA

Możesz korzystać z Usługi tylko wtedy, gdy możesz zawrzeć wiążącą umowę z FunOfGame i tylko zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami. Może być wymagana rejestracja u nas w celu uzyskania dostępu do niektórych funkcji Usługi i korzystania z nich. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w Usłudze, zgadzasz się na podanie i utrzymanie prawdziwych, dokładnych i aktualnych informacji zgodnie z monitem w formularzu rejestracyjnym Usługi. Dane rejestracyjne i niektóre inne informacje o Tobie podlegają naszej Polityce prywatności.

KORZYSTANIE Z USŁUGI

W związku z korzystaniem z Usługi nie wolno angażować się ani używać żadnych metod eksploracji danych, robotów, skrobania lub podobnych metod gromadzenia lub ekstrakcji danych. Technologia i oprogramowanie stanowiące podstawę Usługi lub rozpowszechniane w związku z nią stanowią własność FunOfGame oraz naszych licencjodawców, podmiotów stowarzyszonych i partnerów, a Użytkownikowi nie udziela się żadnej licencji na to Oprogramowanie. Użytkownik zgadza się nie kopiować, nie modyfikować, nie tworzyć prac pochodnych, dokonywać inżynierii wstecznej, asemblacji wstecznej ani w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy, sprzedawać, cedować, udzielać podlicencji lub w inny sposób przenosić jakichkolwiek praw do takiej technologii lub oprogramowania. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone przez FunOfGame. Kopiowanie Treści na dużą skalę lub systematyczne, w tym przy użyciu dowolnej z metod, o których mowa powyżej, jest zabronione, chyba że zostało to wyraźnie dozwolone przez FunOfGame. Usługa jest chroniona prawem autorskim jako praca zbiorowa i/lub kompilacja, zgodnie z prawami autorskimi, konwencjami międzynarodowymi i innymi prawami własności intelektualnej.
Korzystanie z treści FunOfGame w następujących przypadkach jest surowo zabronione:
Sprzedaż lub dystrybucja treści w postaci treści cyfrowych lub tapet cyfrowych (na przykład na stronach internetowych z mediami giełdowymi);
Sprzedaż lub dystrybucja treści m.in. jako plakaty, wydruki cyfrowe, pliki muzyczne lub produkty fizyczne, bez dodawania jakichkolwiek dodatkowych elementów lub w inny sposób dodawania wartości;
Przedstawianie identyfikowalnych osób w obraźliwy, pornograficzny, obsceniczny, niemoralny, zniesławiający lub oszczerczy sposób.
Dostęp do usługi rozpoczyna się w momencie, gdy firma, na Twoje żądanie, udostępni Ci usługi (np. na Twój numer telefonu komórkowego), podając link w wiadomości SMS. Dostęp do Usług pozostanie w mocy do czasu zakończenia i/lub anulowania przez Ciebie, Twojego operatora komórkowego lub firmę zgodnie z obowiązującymi warunkami. Dostęp do Usług przez Firmę i niezależne strony trzecie udostępniane za pośrednictwem Usług rozpoczyna się, gdy Firma lub strona trzecia natychmiast zaakceptuje Twoje zamówienie lub dostarczy Ci Usługi zgodnie z Twoim zamówieniem. Aby anulować skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] lub zadzwoń pod podany numer 221530606.

OPŁATY

FunOfGame to portal gamingowy premium, który daje Ci dostęp do najlepszych i najnowszych gier na Twoim telefonie za 30,75 zł z VAT. Jest to opłata jednorazowa. (Aero2, Orange, Plus, T-Mobile, Play, Virgin Mobile). Usługa jest dostarczana za pośrednictwem operatora komórkowego. Warunki użytkowania Twojego operatora komórkowego mają również zastosowanie do dostarczania i rozliczania usług. Aby uzyskać dostęp do usługi należy wysłać SMS o treści Fajnie na numer SMS premium 92574.
Opłaty są należne niezależnie od tego, czy faktycznie korzystasz z jakichkolwiek treści; wynagrodzeniem za opłaty jest jedynie zapewnienie prawa do korzystania, otrzymywania i/lub dostępu do treści rozrywki mobilnej.
Za dostęp do usług i korzystanie z nich należy zapłacić zgodnie z cennikami mającymi zastosowanie do Twojego zamówienia za pośrednictwem operatora komórkowego. O ile nie zaznaczono inaczej, opłaty są naliczane przez operatora komórkowego na rachunku za telefon bezprzewodowy lub odejmowane od salda przedpłaty zgodnie z warunkami obowiązującymi operatora komórkowego. Dodatkowe podatki i oddzielne opłaty pobierane za wiadomości tekstowe i/lub transmisję danych mogą mieć zastosowanie do rejestracji i/lub korzystania z Usług zgodnie z warunkami operatora komórkowego lub dostawcy. Wszystkie opłaty mogą ulec zmianie po powiadomieniu przez firmę i/lub operatora komórkowego. Taka zmiana daje rozsądną informację. Jeśli nie akceptujesz nowych opłat (które będą obowiązywać tylko w przyszłości), możesz anulować dostęp do uslugi i/lub Twoje konto zacznie obowiązywać natychmiast po rozwiązaniu.

ZAKOŃCZENIE

Niniejsze warunki użytkowania obowiązują od daty pierwszej wizyty na stronie lub korzystania z Treści i będą obowiązywać do momentu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie, zaprzestając korzystania z Witryny i niszcząc wszystkie materiały uzyskane z Witryny i całą związaną z nią dokumentację oraz wszystkie jej kopie i instalacje, wykonane zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania lub w inny sposób.
Możemy natychmiast wypowiedzieć niniejsze warunki użytkowania w odniesieniu do Ciebie (w tym dostępu do Witryny) według naszego wyłącznego uznania, w tym między innymi w przypadku naruszenia lub nieprzestrzegania jakiegokolwiek istotnego warunku lub postanowienia niniejszych warunków użytkowania. Po rozwiązaniu należy zaprzestać korzystania z Witryny i zniszczyć wszystkie materiały uzyskane z Witryny i wszystkie jej kopie, wykonane zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania lub w inny sposób.
Przyjęliśmy i wdrożyliśmy politykę, która przewiduje zamknięcie, w odpowiednich okolicznościach, kont użytkowników, którzy wielokrotnie naruszają prawa własności intelektualnej. Wszelkie oszukańcze, obraźliwe lub w inny sposób nielegalne działania mogą również stanowić podstawę do zamknięcia konta, według naszego wyłącznego uznania, a użytkownik może zostać zgłoszony odpowiednim organom ścigania.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Strona internetowa i jej zawartość są dostarczane „tak jak są". nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do jakichkolwiek treści, witryny internetowej, dokładności jakichkolwiek informacji ani żadnych praw lub licencji wynikających z niniejszej umowy, w tym, bez ograniczeń, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. FunOfGame nie oświadcza ani nie gwarantuje, że witryna lub jej zawartość spełni Twoje wymagania lub że korzystanie z nich będzie nieprzerwane lub wolne od błędów. FunOfGame nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej innej osoby lub podmiotu za jakiekolwiek ogólne, karne, specjalne, pośrednie, wtórne lub przypadkowe szkody lub utracone zyski lub jakiekolwiek inne szkody, koszty lub straty wynikające z korzystania z strony internetowej lub jej zawartości. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między Tobą a nami w odniesieniu do świadczenia i korzystania z Usług.
Jeśli masz jakieś pytania, możesz napisać do nas na [email protected].